Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου (από 22/2/2019)
A/A
Ονοματεπώνυμο
Βαθμός
1.
Γιώργος Παναγή
Πρόεδρος
2.
Αντώνης Σαρρής
Αντιπρόεδρος
3.
Ιωάννης Διονυσίου
Γραμματέας
4.
Θεόδωρος Αγαθοκλή
Ταμίας
5.
Αρίσταρχος Αριστάρχου
Μέλος
6.
Γιώργος Κωνσταντίνου
Μέλος
7.
Χρίστος Κλεονίκου
Μέλος
8.
Μάριος Ιωάννου
Μέλος
9.
Ευάγγελος Στεφάνου
Μέλος

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου