Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών
Φ/δι Τμήματος Δασών  1414 - Λευκωσία
Πρόεδρος: Γιώργος Παναγή
Τηλ. Γραφ.: 25 542900
Φαξ: 25 542900
e-mail: panayigeorgios(AT)gmail.com
Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμματέας: Ιωάννης Διονυσίου
Τηλ. Γραφ.: 24 643015

e-mail: ioannisdionysiou(AT)gmail.com


Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου