Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

Από Γιώργο Α. Κωνσταντίνου
Στάση Εργασίας, 28/11/2019
Φωτογραφικό Υλικό από τη Στάση Εργασίας